Directie

 • Nikie Van der Straeten

Leerlingenraad

Sinds dit schooljaar hebben we de organisatie van de leerlingenraad aangepast. Daar er elk jaar heel veel kandidaten waren om deel te nemen hebben we ervoor gekozen om iedereen eens de kans te geven om deel te nemen aan een vergadering van de leerlingenraad.

We werken met een beurtrol zodat iedereen eens aan de beurt komt. Vooraf worden de punten in de klas besproken en de afgevaardigden brengen deze op de leerlingenraad. Na afloop wordt er naar alle leerlingen in de klas teruggekoppeld.

Doel van de leerlingenraad

 • stimuleren van interactie tussen leerlingen , directie en leerkrachten
 • de leerlingen leren mee te beslissen en advies uit te brengen
 • betekenis van participatie in de praktijk ervaren
 • ondernemingszin en zin voor initiatief van de leerlingen aanwakkeren
 • verslag leren uitbrengen
 • meehelpen aan een “gezonde” leefsfeer op school

Vergaderdata

Om de 5 à 6 weken wordt er vergaderd.

Activiteiten

Dankzij de initiatieven van de leerlingenraad hebben we dit schooljaar al een aantal zaken gerealiseerd.

 • een muziekmiddag op school
 • frietjes op school
 • er staan nog een aantal zaken in de startblokken maar door corona is dit op dit ogenblik niet mogelijk

Schoolraad

Wat is de schoolraad?

De school wordt bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad

Wat doet de schoolraad?

Schoolraad adviseert de directeur over:

 • algemene organisatie van de school
 • werving van leerlingen en cursisten
 • organisatie extamuros en parascolaire activiteiten
 • schoolbudget
 • schoolwerkplan
 • Overleg met de directeur:
 • vastleggen criteria aanwending lestijdenpakket
 • organisatie niet- lesgebonden opdrachten
 • welzijn en veiligheid op school
 • schoolreglement  
 • Schoolraad adviseert raad van bestuur en algemeen directeur:
 • de toewijzing van het mandaat van directeur
 • de programmatie van het studieaanbod
 • de schoolinfrastructuur
 • de organisatie van het leerlingenvervoer
 • Schoolraad heeft recht op informatie te vragen over beslissingen van directeur en bestuursorganen van de scholengroep die het schoolleven beïnvloeden.
 • Samenstelling van de schoolraad

Rechtstreeks verkozen door de ouders:

 • Ann Callaert
 • Steven Goossens
 • Mahboub Mohammed

Rechtstreeks verkozen door het personeel:

 • Katrien Hoofd
 • Nooi Robbrecht
 • Evelien Roeland

Gecoöpteerd:

 • Leen De Kinder
 • Carolien Jacobs
 • Directie